Okres od 1965 r do naszego zakończenia nauki w 1975 r.
- Rodzaje klas i kierunki kształcenia -


Rodzaje klas

   01. Technikum Chemiczne dzienne pięcioletnie
   02. Technikum Chemiczne dzienne trzyletnie po ZSZ
   03. Technikum Chemiczne wieczorowe trzyletnie po ZSZ
   04. Liceum Zawodowe dzienne czteroletnie
   05. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dzienna trzyletnia
   06. Pomaturalne Studium Techniczne wieczorowe dwuletnieTECHNIKUM CHEMICZNE
Kierunki kształcenia

   01. Technik aparatury kontrolno-pomiarowej
   02. Technik aparatury i automatyki
   03. Technik - monter układów elektrycznych i automatyki przemysłowej
   04. Technik - elektromechanik
   05. Technik - mechanik instalacji w przemyśle chemicznym
   06. Technik technologii chemicznejZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Kierunki kształcenia

   01. Aparatowy procesów chemicznych
   02. Monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
   03. Mechanik aparatury i automatyki
   04. Elektromechanik
   05. Tokarz - frezer       W 1967r. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego powołało Zasadniczą Szkołę Zawodową w Puławach jako szkołę przyzakładową, mającą na celu dostarczanie i uzupełnianie nowocześnie wykształconych pracowników dla powstających Zakładów Azotowych. Następnie powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych który podlegał bezpośrednio resortowi chemii i Zjednoczeniu Przemysłu Chemicznego w Krakowie.
   W następnym roku ukończono urządzenie laboratorium chemicznego, a następnie kryty basen dla młodzieży. Na przełomie 1967-68 r. oddano do użytkowania doskonale wyposażone warsztaty szkolne. W skład warsztatów wchodziły:
- dwie hale z maszynami do obróbki i skrawania
- kuźnia
- spawalnia
- malarnia / lakiernia
- dwie wielkie hale tz. "pilnikownie"
- sala do ćwiczeń praktycznych dla elektryków
- sala do ćwiczeń praktycznych z automatyki
- stolarnia
- narzędziownia i pomieszczenia socjalne


Praktyki zawodowe uczniowie realizowani na terenie Zakładów Azotowych.

   W tym samym okresie oddano do użytkowania nowoczesny internat na 250 miejsc. Od początku funkcjonowania szkoły, wprowadzono obowiązek noszenia mundurków szkolnych na których były naszyte emblematy rocznika i tarcza szkolna. Emblematy dla TCh były w kolorze czerwonym a dla ZSZ w kolorze zielonym.
  Znaczący wpływ na metody i wysoki poziom pracy w Puławskim "Chemiku" miała osobowość dyrektora mgr inż. Kazimierza Kotlińskiego - propagatora postępu, racjonalizacji, innowacji dydaktycznych i pedagogicznych. Szkoła jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła do użytkowania komputery Elwro.
   Szkoła była otwarta na poszukiwania i nowatorstwo dydaktyczne. Wprowadzono nauczanie problemowe, które miało mobilizować ucznia do twórczego samodzielnego myślenia. Szczególnie przydatne okazały się sprawdziany wiadomości z przedmiotów ścisłych i technicznych. W ramach pracy z uczniem zdolnym angażowano młodzież do udziału w olimpiadach przedmiotowych i specjalistycznych.
   Polem rozwoju zainteresowań uczniów były organizacje młodzieżowe, zespoły artystyczne i liczne koła zainteresowań. Często organizowano wyjazdy do teatru, spotkania ze znanymi aktorami. Szkolni artyści zyskiwali sobie uznanie nie tylko w najbliższym środowisku. Szkolna orkiestra dęta pod batutą pana Jana Kacprzyńskiego uświetniała uroczystości i pochody pierwszomajowe. Zespół Pieśni i Tańca pani Aliny Piwkowskiej zdobył wysokie nagrody i wyróżnienia.

W szkole działało wiele kół zainteresowań.
   - modelarnia
   - orkiestra dęta
   - zespół muzyczny
   - zespół wokalny
   - zespół taneczny
   - koło sportowe
   - radiowęzeł
   - koło fotograficzne
   - koło filmowe
   - koło racjonalizatorskie
   - ZHP
   - PCK
   - ZMS

   Wyróżniająca się młodzież uczestniczyła co roku w turnusach wypoczynkowych (okres zimowo-wiosenny) w ośrodku wczasowym ZA w Jaszowcu. Turnusy takie trwały 10 dni (w okresie normalnych zajęć w szkole). Szkoła nawiązała kontakt ze szkołą chemiczną w Magdeburgu (NRD). Wielokrotnie organizowano w okresie letnim dwutygodniowe wyjazdy do Niemiec. Dużą popularnością cieszyły się coroczne obozy OHP w miejscowości Mazanów, gdzie młodzież pracowała w ogrodach owocowych zarabiając pieniądze na swoje wakacje. Część młodzieży co roku brała udział w obozach Przysposobienia Obronnego gdzie komendantem był przez wiele lat nasz nauczyciel PO Pan por. rezerwy Stanisław Sykut
   15 października 1977 r. odbył się I Zjazd Absolwentów, którego protektorem był ówczesny dyrektor ZA mgr inż. Jerzy Studencki. Zjazd był okazją do spojrzenia na satysfakcjonujący dorobek pierwszego dziesięciolecia pracy szkoły. Świadczyły o nim m.in. nadana szkole w 1972 r. Odznaka Zbiorowego Honorowego Obywatelstwa Fromborka za udział młodzieży w kilkuletniej wakacyjnej akcji "Operacja 1001 Frombork" oraz Medal pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej przyznany szkole przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w roku 1975 za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i nowatorstwo pedagogiczne. Pod koniec lat 70-tych Prezes Rady Ministrów wyróżnił szkołę (jako jedyną w kraju) medalem za zasługi dla wynalazczości.

   W okresie naszego pobytu w szkole (1969-1972 ZSZ / 1972 - 1975 TCh) dyrektorem był mgr inż. Kazimierz Kotliński a zastępcą śp. mgr Mieczysław Piwkowski.

W maju 1975 r. nasze drogi ze szkołą rozeszły się .........Opracował: Zbigniew Kotliński (Dęblin City)